Rondom 't Torentje - Logo

Nieuwsblad voor Langenboom

Rondom 't Torentje - lijn

Home | Geschiedenis

Rondom 't Torentje - de geschiedenis

Het Langenboomse nieuwsblad, Rondom 't Torentje bestaat al meer dan vijftig jaar.

De eerste uitgave van het blad lag in februari 1967 bij ieder lid van de parochiegemeenschap, waartoe ook een deel tot de gemeente Landerd behoort, op de mat. Het was dus gratis. Het idee voor het blad was al veel eerder geboren. Pastoor van Ooij had, voordat hij in Langenboom als pastoor werd aangesteld, al ervaring met dergelijke blaadjes in de buurt van Tilburg en zocht enkele actieve parochianen die mee wilden denken over zo'n uitgave voor onze gemeenschap. Die mensen vond hij. De initiatiefgroep bestond Joop Baumann, Frans van Kuppeveld, Henk Verstegen, Toon Verstraten en uiteraard pastoor Hein van Ooij.

Vol goede moed begon deze groep aan het eerste nummer. In die editie schrijft de toenmalige burgemeester Hofmans een tot op zekere hoogte sceptisch voorwoord. Hij vraagt zich namelijk af op een 'betrekkelijk kleine leefgemeenschap' als Langenboom niet sterk genoeg meer is 'om zonder moderne hulpmiddelen kennis te dragen van al hetgeen er zich te midden uw woon – en leefterrein afspeelt". Sterker, hij vond het eigenlijk maar niets! Toch eindigt hij zijn voorwoord met de hoop dat het blad 'de gemeenschapsgedachte' zal ondersteunen.

De redactie had de – wat later bleek – ijdele hoop dat het blad gratis aan alle inwoners kon worden verstrekt. Advertenties zouden het nodige geld in het laatje moeten brengen. Het was de bedoeling het blad een keer in de twee maanden te laten verschijnen met de hoop op een hogere frequentie. Toch, na drie nummers was de kas meer dan leeg. Sterker, er waren schulden en was het zaak om een andere strategie te bedenken. De schulden werden door een paar gulle gevers weggewerkt en er kon met frisse moed nagedacht worden over een nieuwe start. In April 1968 was het zover: de vierde uitgave was geheel in nieuwe stijl. Acht pagina's 'dik' en nog één keer huis-aan-huis bezorgd. Op een strookje konden de inwoners aangeven of ze abonnee wilden worden. Voor vier gulden zou de lezer het blad iedere maand ontvangen.
Met spanning werd de respons afgewacht. Die was ongelooflijk; maar liefst 85% van de gezinnen nam een abonnement: Het eerste teken van een levensvatbaar kind was een feit. Het meinummer in 1968 had al tien pagina's, in December 1968 waren dat er twaalf en een jaar later achttien. Het kindje dat aanvankelijk een waterhoofd leek te hebben bleek te voorzien in een behoefte en dat is in de tijd alleen maar gegroeid, zoals u thans allen weet.

De inhoud is in al die jaren nogal wat veranderd. In de eerste uitgaven stonden er nog geen foto's in. Dat was te duur. Het plaatsen van één foto kostte tien gulden. Sinds die tijd werd het Torentje vooral een blad voor verenigingen. Sportverenigingen publiceerden berichten, uitslagen en standen. Al vanaf de vierde uitgave bestond de mogelijkheid voor het publiceren van foto's en zo werd het torentje een ongekend archief van de Langenboomse geschiedenis.

Momenteel heeft het torentje een niet meer weg te denken rol binnen de Langenboomse gemeenschap.

Abonnee worden? We hebben onze prijzen sinds de overgang van de gulden naar de euro niet meer verhoogd!!
Per jaar: bij automatische incasso: €13,61
Zonder automatische incasso: € 15,00
Woont u buiten Langenboom, dan kunt u postabonnee worden:
Per jaar: bij automatische incasso: € 20,42
Zonder automatische incasso: €22,50
Wilt u een artikel aanleveren? Dat kan via email:

IBAN:
Regiobank NL54 RBRB 0989 5790 93
Rabo NL24 RABO 0126 9017 16
t.n.v. Stichting Rondom 't Torentje Langenboom
Rondom 't Torentje - lijn